Duurzaamheid binnen Loon & Verhuurbedrijf de West C.V.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen  (SKAO)

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductiedoelstellingen en de acties geformuleerd om continue te werken aan verbetering van behaalde resultaten.
Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen. 

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisatie opgesteld 
We kiezen voor een duurzaam wagen/materieelpark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen. 

Dit alles heeft er toe geleid dat wij sinds 15 december 2016 gecertificeerd zijn op niveau 3 volgens de CO2-Prestatieladder. Vanaf 29 juli 2021 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 volgens de CO² – Prestatieladder.

3.A.1 Emissie-inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het basisjaar 2015 inzien:

Ieder jaar maakt Loon- en Verhuurbedrijf de West B.V. haar CO2-uitstoot inzichtelijk.

4.A.1 Ketenanalyse Damwand

Onderstaand document bevat de ketenanalyse van het aanbrengen van een steenmotief damwand:

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. 

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang CO2-reductiedoelstellingen van Loon & Verhuurbedrijf de West B.V. is vastgelegd in onderstaand documenten:

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan het volgende initiatief:

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u hier.

Ziet u mogelijkheden tot verbetering of reductie kunt u uw individuele bijdrage sturen naar info@loonbedrijfdewest.nl